2017. február 26., vasárnap

Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége 2017. március 15-éigA Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161. § értelmében a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje nem lehet 3 millió forintnál kevesebb.Az Országgyűlés korábbi 2013. évi CLXXVII. tv. 12. § - 13. §. döntése értelmében a hárommillió forintos törzstőkével nem rendelkező kft-k további egy évet kaptak a törzstőke felemelésére vonatkozó döntés meghozatalára. Az új határidő 2017. március 15-e
A NAV által közzétett tájékoztató részletezi a korlátolt felelősségű gazdasági társaságok tulajdonosai felé a Ptk. módosítása alapján fennálló törzstőke emeléssel, illetve átalakulással kapcsolatos határidős kötelezettségeket és tudnivalókat.
Ezek alapján:
1.      Kft. esetén a törzstőkét (jegyzett tőkét) legkésőbb 2017. március 15-éig 500.000.-Ft-ról 3.000.000.-Ft.-ra kell felemelni:
o        kivéve végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt álló Kft. esetében;
o        a létesítő okiratot 2017.03.15-ig kell módosítani;
o        ez alapján 2017.04.14-ig kell ügyvéd igénybevételével változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni a cégbíróságnál;
o        amennyiben a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem tárgyában 15 munkanapon belül nem dönt, akkor az ezt követő 3 munkanapon belül a kérelmező által rögzített adatok „automatikusan” bejegyződnek;
o        a törzstőke emelést a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjával kell könyvelni.
2.       A törzstőke emelés teljesítése lehet:
o        pénzbeli vagyoni hozzájárulással (bankszámlára való utalással, vagy készpénz házipénztárba való befizetésével);
o        nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással (bármilyen átruházható dolog, így pl. gépjármű, számítógép, irodai berendezés stb. szolgáltatásával vagy az adós által elismert követelés, így pl. korábban a tag által a Kft.-nek adott tagi kölcsön cégbe való apportálásával feltéve, hogy a cél a Kft. továbbműködtetése);
o        vagy mind a kettővel.
3.       A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének időpontja és hatása:
o        amennyiben a létesítő okirat módosítása alapján a pénzbeli hozzájárulást a változásbejegyzést követő 1 éven belül kell teljesíteni, akkor a tagnak nincs mögöttes felelőssége a Kft. tartozásaiért;
o        ha a pénzbeli hozzájárulást 1 éven túl (a létesítő okirat módosításában meghatározott konkrét időpontig, ami azonban évtizedekkel későbbi időpont is lehet) kell teljesíteni, akkor a teljesítésig a Kft. nem fizethet osztalékot, illetve a nem teljesített pénzbeli hozzájárulás erejéig, a Kft. tartozásaiért a tagnak saját vagyonával helytállási kötelezettsége van.
4.       A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) teljesítésének időpontja és hatása:
o        ha az apport összege eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, akkor - a változásbejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg - a Kft. rendelkezésére kell bocsátani
o        ha az apport összege nem éri el a törzstőke felét, akkor legkésőbb a változásbejegyzéstől számított 3 éven belül kell szolgáltatni az apportot.
5.       A Kft. törzstőke felemelésének eljárási költségei 
o        a változásbejegyzési kérelem előterjesztésével kapcsolatos ügyvédi költség;
o        a változásbejegyzési kérelem illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül előterjeszthető a cégbíróságnál;
o        nem pénzbeli hozzájárulás nyújtásával történő tőkeemelés esetében az apportlistát nem kell könyvvizsgálóval hitelesíttetni
6.       A cég a törzstőke emelés helyett 2017. március 15-ig a más, tőkeminimummal nem rendelkező társasági formába (pl. betéti társasággá) történő átalakulást, illetve más társasággal való összeolvadást, vagy más társaságba való beolvadást is választhatja
o        a változásbejegyzési kérelem előterjesztésével kapcsolatos ügyvédi költségen felül, kötelező az átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálóval történő ellenőriztetése, valamint a tőkeemeléshez képest jelentős egyéb eljárási költségek fizetése;
o         hosszadalmasabb eljárás.
7.       Tőkeemelés, átalakulás, egyesülés elmulasztásának következményei
o        a változásbejegyzési kérelem határidőben való előterjesztésének elmulasztása esetében a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez;
o        a változásbejegyzési kérelem adatainak „automatikus” bejegyzése esetében is a cégbíróságnak módja van az utólagos törvényességi felügyeleti eljárásra,
o        a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a Kft.- illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja, a pénzbírság ismételten is kiszabható;
o        amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a tőkeemelés, vagy az átalakulás, egyesülés nem kényszeríthető ki, akkor a cégbíróság megindítja a Kft.-vel szemben a kényszertörlési eljárást.

2016. október 25., kedd

Nem jelentős összegű hiba hatása a társasági adóra

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint, amennyiben a feltárt hiba és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege a társaság számviteli politikájában meghatározottak szerint illetve a Számviteli törvény 3.§ (3) bekezdés 3-4 pontjai alapján nem minősül jelentős hibának, úgy a Szt. 71. § (3) bekezdés alapján a feltárt hibát a tárgyévben kell elszámolni.

Nem jelentős összegű hiba hatása a társasági adóra - Global Tax-Office Kft

A tárgyévi elszámoláshoz kapcsolódóan a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) korrekciós előírásokat ír elő. Ezen korrekciók alkalmazása mellett az adózó a hiba elkövetésének adóéve szerinti korábbi adóbevallását önellenőrzéssel helyesbítheti, amennyiben az még adóhatósági ellenőrzéssel nem érintett.

Az adózás előtti eredményt csökkenti a Tao tv 7. § (1) u) pontja szerint az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél adóköteles bevételként, kifizetett vásárolt készlet növekedéseként) vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg.

A Tao tv. 8. § (1) bekezdés p) pontja alapján az adózás előtti eredményt növeli az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként (egyszeres könyvvitelt vezetőnél ideértve a kifizetett vásárolt készletek csökkenését is) vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg.

A fentiek szerint tehát a Tao. tv. korrekciós előírásai – attól függően, hogy a nem jelentős összegű hibának a korábbi adóévi adózás előtti eredményt növelő vagy csökkentő hatása van – az alábbiak lehetnek: az adózó – a feltárás adóévében – az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, bevételként vagy költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeggel csökkentheti [7. § (1) bekezdés u) pont], illetve a költségként, ráfordításként, vagy bevétel csökkentéseként elszámolt összeggel növeli [8. § (1) bekezdés p) pont] az adózás előtti eredményét.

A Tao. tv. 8. § (8) bekezdése rögzíti azt a lehetőséget, hogy az előzőekben említett bekezdés p) pontjának az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezését az adózónak nem kell alkalmaznia, ha a nem jelentős összegű hibát a feltárás napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallásában veszi figyelembe, feltéve, hogy a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. A szabály alkalmazása esetén az adózónak nem kell megnövelnie az adóalapot a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés p) pontja szerint, s mellette a korábbi adóév adókötelezettségét sem kell önellenőriznie.
Akkor is alkalmazható a fenti lehetőség, ha ugyanazon adóévet érintően feltárt több, nem jelentős összegű hibára tekintettel az adózónál társasági adóalap-csökkentő és egyben növelő korrekciós tétel is felmerül.

Nézzünk egy példát. Adózónál az előző évben 200 000 Ft el nem számolt költség és 50 000 Ft el nem számolt bevétel kerül feltárásra. Az adózó a hibafeltárás adóévében – a bevételként elszámolt 50 000 Ft összeggel történő csökkentés és az erre tekintettel végrehajtott önellenőrzés mellett – dönthet úgy, hogy a költségként elszámolt 200 000 Ft összeggel nem növel és nem is végez önellenőrzést. Természetesen ez utóbbi megoldás helyett választhatja azt is, hogy a 200 000 Ft megnöveli az adózás előtti eredményt és végez önellenőrzést.

Amennyiben 50 000 Ft az el nem számolt költség és 200 000 Ft az el nem számolt bevétel, az adózó a 200 000 Ft-tal történő adóalap-csökkentés és e tekintetben végzett önellenőrzés mellett az 50 000 Ft tekintetében választhat, hogy azt – önellenőrzés végzése mellett – növelő tételként veszi figyelembe, vagy arra nézve él a Tao. tv. 8. § (8) bekezdése szerinti lehetőséggel és mellőzi az önellenőrzést, illetve a növelő korrekció alkalmazását.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fent idézett Tao tv. 8. § (8) bekezdés szerinti lehetőség csak akkor alkalmazható, ha a nem jelentős összegű hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét.

2016. augusztus 23., kedd

Jogi szolgáltatások

Ismerje meg milyen lehetőségei vannak egy jogi eljárás során!
 
Kérje jogi szakértőnk, Dr. Nagy Henriett segítségét az alábbi ügyekben:
  • Általános jogi tanácsadás állandó vagy eseti megbízás alapján
  • Peren kívüli eljárások során jogi képviselet
  • Gazdasági tranzakciók teljes körű lebonyolítása (társasági jog, ingatlanjog)
  • Szerződések és szerződésminták készítése a megbízó konkrét igényének megfelelően
  • Gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek alapítása, cégbejegyzés, cégalapítás, társasági szerződések módosítása
  • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítése. Ingatlan ügyekben peres képviselet ellátása.
 

2016. augusztus 16., kedd

Számviteli szolgáltatások, adójogi szolgáltatások, tanácsadási szolgáltatások!


Cégalapítás? 
Vegye igénybe teljes körű számviteli szolgáltatásainkat!
Nehezen igazodik el a jogszabályok között?
Speciális adójogi szolgáltatások!A hatékonyságért még volna mit tenni?
Üzleti és vezetési tanácsadási szolgáltatásaink!

2016. július 13., szerda

Blog

Elindult hivatalos blog oldalunk.

Számviteli, adóügyi és jogi tanácsadással foglalkozunk.